Privacy policy

Progress International Lier BV, als leverancier van verbruiksgoederen en randapparatuur zonder gegevensopslag, komt niet rechtstreeks in aanraking met persoonlijke gegevens van de gebruikers (klanten) van de bibliotheek of andere organisatie en verwerkt deze ook niet. 

Indien er op enig moment toch contact zou zijn met gegevens van gebruikers of burgers, zal hiermee veilig omgegaan worden.  De gegevens zullen nooit door ons gebruikt worden andere doeleinden dan verificatie van de goede werking van het systeem. 

Wij dragen de goederen over aan de klant. Eigendom, beheer en eindverantwoordelijkheid i.v.m. gebruikersgegevens ligt bij de klant.

Verder worden er geen persoonsgegevens verwerkt noch opgeslagen in de te leveren toestellen en verbruiksgoederen. Progress International Lier wordt enkel ingeschakeld ingeval van eventuele (her-)installatie, testen of service en onderhoud van randapparatuur. 

Progress International Lier BV is altijd bereid om een verwerkingsovereenkomst i.v.m. gegevensbescherming te ondertekenen indien dit gevraagd wordt.

Technische en organisatorische maatregelen betreffende de interne werking en organisatie

Volgende veiligheidsmaatregelen worden genomen:

 • Personeel van Progress International Lier heeft geheimhoudingsplicht
 • Gegevens worden niet opgeslagen
 • Bij eventuele assistentie op afstand wordt er enkel via beveiligde verbindingen gewerkt (vb. Teamviewer)

Subverwerkers

Progress International Lier heeft geen subverwerkers.  Indien dit in de toekomst zou veranderen, of indien er (éénmalig of sporadisch) een beroep gedaan zou worden op een onderaannemer, zal Progress International Lier de subverwerker(s) grondig evalueren en hen een passende overeenkomst of verklaring laten ondertekenen.

Privacy Policy

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten. Wij gaan daarom vertrouwelijk om met jouw gegevens. In deze privacyverklaring informeren we hierover. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring op enig moment moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

 1. Over ons

Progress International Lier BV                   Ondernemingsnummer BE 0872.351.583

Keizershofdijk 2a, 2222 Itegem                 Telefoonnummer: +32 499 43 68 88   Mailadres: pascal@progint.be

 1. Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we:

 1. Bedrijfsnaam en Ondernemings- en BTW-nummer
 2. Voor- en achternaam
 3. Zakelijk e-mailadres
 4. Telefoonnummer
 5. Zakelijk adres

Hoe komen we aan je persoonsgegevens?

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van uzelf verkregen, of verkregen uit openbare registers -zoals de Kruispuntbank der Ondernemingen of andere open bronnen.

 1. Doeleinden

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven. In alle gevallen zijn de gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst en deels voor onze wettelijke administratieplicht.

Uitvoering van de overeenkomst

We gebruiken alle gegevens om de overeenkomst uit te kunnen voeren en daarover contact met jou te kunnen hebben en er een factuur voor te kunnen sturen. Gegevens die we niet voor de facturatie nodig hebben, zullen we verwijderen wanneer je geen klant meer bij ons bent. Gegevens van contactpersonen zullen we verwijderen zodra we weten dat die persoon niet meer bij het bedrijf werkzaam is. Uiteraard zullen we gegevens ook verwijderen wanneer daarom wordt verzocht en we de gegevens niet nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst of voor onze wettelijke (administratie)verplichtingen.

Facturatie

Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren facturen en betaalgegevens 8 jaar.

 1. Doorgifte

We delen je gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

  • Administratiesysteem
  • Accountant
  • Betaaldiensten
  • Nieuwsbriefdiensten

Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken. Het zou bij uitzondering kunnen voorkomen dat we er niet aan ontkomen diensten van buiten de EER in te zetten. De bedrijven die deze diensten voor ons uitvoeren, zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

 1. Je rechten

We informeren je graag over de rechten die je hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens. Wens je een van deze rechten uit te oefenen, neem dan contact op per e-mail via pascal@progint.be.

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is of we je persoonsgegevens niet meer nodig hebben.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we je persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht je persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming hebt gegeven om je gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van je toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan? Dan heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. De beveiligingsmaatregelen die wij gebruiken zijn onder andere: Afsluitbare kasten, beveiligde servers, sterke wachtwoorden en beperkte toegang tot gegevens.

Links

Op onze website staan links naar externe websites. Door op een link te klikken, ga je naar een link binnen onze eigen site of een website buiten progint.be. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.